Røjle Forsamlingshus støtteforening

Foreningens formål er at støtte Røjle Forsamlingshus fortsatte udvikling og bestående. Dette kan
ske ved alment oplysende virksomhed – kulturelle arrangementer – økonomiske indsamlinger m.v.Udkast til vedtægter Røjle forsamlingshus


Vedtægter for Røjle Forsamlingshus Støtteforeningen§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er: RøjleF Støtteforening. CVRnr. 4377 4123

 

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er:

Foreningens formål er at støtte Røjle Forsamlingshus fortsatte udvikling og bestående. Dette kan ske ved alment oplysende virksomhed – kulturelle arrangementer – økonomiske indsamlinger m.v.

 

§ 3. Medlemskab

Enhver der vil støtte foreningens formål kan blive medlem af foreningen.

 

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen finder sted en gang om året – inden udgangen af marts, i forlængelse af Røjle forsamlingshus’ generalforsamling.

Stemmeberettiget er alle medlemmer, som er fuldt myndige og har været medlem mindst en måned inden generalforsamlingen. Hvis blot et medlem af foreningen ønsker det, skal afstemning ske skriftligt.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde:

  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Bestyrelsens beretning om foreningens i det forløbne år - formanden.

  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab – kasserer.

  4. Behandling af indkomne forslag.

  5. Fastsættelse af kontingent.

  6. Valg af bestyrelse (3 (2) vælges i lige år og 2(3) i ulige år).

  7. Valg af revisorer (1 års varighed).

  8. Valg af 1 revisorsuppleant (1 års varighed).

  9. Eventuelt


Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel via www.roejleforsamlingshus.dk hjemmeside samt på Facebook, via gruppen Røjle.

Forslag, der ønskes behandlet må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Hvert medlem har kun én stemme.

På generalforsamlingen kan et medlem højest stemme med én fuldmagt udover medlemmets egen stemme.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Beslutning om ændring af vedtægterne kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

 

§ 5. Bestyrelsen

Forsamlingshusets Støtteforening ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen er øverste myndighed ved foreningens aktiviteter. Bestyrelsen kan nedsætte/supplere sig med aktivitetsgrupper/udvalg.

 

§ 6. Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer/tilføjelser skal være bestyrelsen i hænde skriftligt med forslagsstillerens navn senest 14 dage inden generalforsamlingen.

 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan kun finde sted efter en bestyrelsesbeslutning eller hvis 2/3 af medlemmerne afgiver skriftligt ønske derom.

 


§ 8. Kontingent

Kontingent fastsættes hvert år ved generalforsamlingen for det kommende år.

 

§ 9. Økonomi

Foreningen kan udover medlemskontingent skaffe sig midler ved aktiviteter af forskellig slags, f.eks. kulturelle eller erhvervsmæssige. Evt. overskud fra foreningens aktiviteter tildeles Røjle Forsamlingshus.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Kassebeholdningen ved hver aktivitet skal optælles, og underskrives af 2 bestyrelsesmedlemmer. Indbetalingsker løbende til foreningens bankkonto.

Øvrige modtagne midler, underskrives af 2 bestyrelsesmedlemmer inden indbetaling til foreningens bank konto.

Udbetaling fra foreningens konto sker med kassererens og formandens medvirken.

Revision varetages af foreningens revisor eller af autoriseret revisor.

 

§ 10. Opløsning

Foreningens opløsning kan kun vedtages ved en ekstraordinær generalforsamling med opløsning som formål. Her skal mindst ¾ af medlemmerne stemme for opløsning.

I tilfælde af foreningens opløsning, skal foreningens midler gå til Røjle Forsamlingshus

Den ekstraordinære generalforsamling vælger de personer, som skal stå for formidling af de i foreningen værende midler.

Vedtaget med seneste ændringer den xx xx xxxx