BESTYRELSEN

Formand

Arne Kejser Bachmann

formand.roejle@gmail.com

Næstformand

Søs Christiansen

sosvolkmannchr@gmail.com

Sekretær

Lene Andersen

korsbjergvej1@gmail.com

Kasserer

Vagn H G Møller

53 13 13 95

kasserer.roejle@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Klaus Frederiksen

klauskrat@gmail.com

Suppleant

Dan Carsten Guldager Møller
guldagermoeller@gmail.com

Anders Legarth Brødsgaard
alb@albro.dk


 

VEDTÆGTER FOR RØJLE FORSAMLINGSHUS

§ 1.               Foreningens navn er Røjle Forsamlingshus.

Hjemsted, Røjle Bygade 87, Røjle, 5500 Middelfart.

 

§ 2.               Foreningens formål er at udleje lokaler til møder, private fester og lignende, samt afholde egne arrangementer.

 

§ 3.               Bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift af Forsamlingshuset. Herunder ansættelse af Forpagter til at forestå madlavning og hygge om gæsternes arrangement, samt fastsættelse af takster ved udlejning.

 

§ 4.               Som medlem kan alle optages, der har interesse for at fremme Forsamlingshuset, og kan tilslutte sig foreningens vedtægter.

Medlemskabet er personligt.

Medlemskab af Røjle Forsamlingshus følger kalenderåret. Pris for medlemskab fastsættes af bestyrelsen. Gebyr fastsat 1. gang for året 2024 er 200,-

Såfremt der på et tidspunkt skal stemmes i foreningen har man kun 1 stemme pr. husstand – uanset hvor mange medlemskaber der er på husstanden.           .                  

§ 5.               Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, og 1 suppleanter der vælges for 1 år ad gangen.

                      Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

                      Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller når 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker dette.

Når intet andet er bestemt, træffes alle bestyrelsesbeslutninger ved simpel stemmeflerhed, og står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Der vælges 1 revisor til gennemgang af regnskabet inden den ordinære generalforsamling, og vælges for 2 år ad gangen.

Regnskabet følger kalenderåret.

 

§ 6.               Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, hvor alle medlemmer af foreningen, som har gyldigt medlemsbevis, har stemmeret ved personligt fremmøde eller afgivet skriftlig fuldmagt, og afholdes med følgende faste dagsorden:

1.     Valg af dirigent.

2.     Formandens beretning.

3.     Aflæggelse af regnskab/budget.

4.     Forslag fra bestyrelsen.

5.     Forslag fra medlemmer.

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 i lige år, 3 i ulige år, og 1 suppleant.

7.     Valg af revisor og 1 suppleant

8.     Eventuelt.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal, og indkaldes med 14 dages varsel på hjemmesiden, samt de af bestyrelsen kendte mailadresser.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle forslag fra medlemmer eller bestyrelse offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter ønske fra bestyrelsen eller når mindst 25 medlemmer indsender begrundet skriftlig begæring herom, og skal indkaldes med 14 dages varsel, senest en måned efter modtagelsen.

 

§ 7.               Vedtægtsændringer kan ske på den ordinære generalforsamling, og kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Forslag til ændringer skal fremgå af dagsordenen.

 

§ 8.               Enhver udmeldelse af foreningen, kan ikke stille krav til udbetaling af udbytte.

 

§ 9.               Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af deltagerne på en generalforsamling indkaldt alene med dette formål, stemmer herfor.

I tilfælde af foreningens ophør tager generalforsamlingen stilling til, hvorledes eventuelle midler skal anvendes til almennyttige formål.

 

Vedtaget på generalforsamling den 13-06-2023.

Formand.                                                 _________________________________________________

                                                                Arne Bachmann

 

Kasserer.                                                 _________________________________________________

                                                                Vagn Møller

 

Næstformand.                                         _________________________________________________

                                                                Søs Christiansen

 

Sekretær.                                                 _________________________________________________

                                                                Lene Andersen

 

Medlem.                                                   _________________________________________________

                                                                Klaus Frederiksen

 

Suppleant                                                 _________________________________________________

                                                                Dan Møller

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. Suspendisse urna nibh, viverra non, semper suscipit, posuere a, pede.